ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen:

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomsten waarbij Signpost België bvba producten en / of diensten van welke aard ook levert aan de klant. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zulks voorafgaand schriftelijk werd overeengekomen tussen Signpost België bvba en de klant.

1.2. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar, erkent iedere klantuitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden zich er aan te houden. Algemene factuurvoorwaarden uitgaande van de klant zijn Signpost België bvba geenszins tegenstelbaar en houden geenszins enige afwijzing in van onderstaande algemene voorwaarden, behouden afzonderlijke schriftelijke overeenkomst getekend door beide partijen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook zullen de overig bepalingen volledig van kracht blijven.

2. Definities :

2.1. Met Consument wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

2.2. Met Professional wordt bedoeld elkeen die niet voldoet aan de hierboven gegeven definitie van Consument.

3. Totstandkoming van overeenkomsten:

3.1. Ten aanzien van een Professional is een aanbieding of prijsopgave uitgaande van Signpost België bvba niet bindend, vooraleer de bestellingschriftelijk door Signpost België bvba werd aanvaard of door Signpost België bvba werd uitgevoerd.

3.2. Overeenkomsten tussen Signpost België bvba en de Consument komen slechts tot stand nadat Signpost België bvba op haar website de bevestiging van de bestelling van de Consument ontvangt of wanneer Signpost België bvba van de Consument een geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt, én de bestelling tevens schriftelijk door Signpost België bvba werd aanvaard of uitgevoerd.

3.3. Signpost België bvba behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de productspecificaties van Signpost België bvbaproducten.

3.4. Al de producten worden aangeboden tot uitputting van voorraad. Signpost België bvba doet haar uiterste best opdat al de door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer voorradig is: in dergelijk geval wordt u hiervan zo snel mogelijk gewaarschuwd en kan u beslissen uw bestelling te annuleren. Signpost België bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zo voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.De leveringstermijn is afhankelijk van het type toestel. Soms enkele dagen, maximaal 4 weken.Let wel op: deze termijn start pas na het ontvangen van de betaling.

4. Prijzen:

4.1. Kosten van verzending: Signpost België bvba geeft de kosten van verzendinguiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant op.

4.2. De prijzen op de websites of in de brochures zijn van indicatieve aard en kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Signpost België bvba zonderkennisgeving. Enkel de prijzen vermeld op een offerte of op een door Signpost België bvba aanvaarde bestelbon zijn van toepassing op de overeenkomst.

4.3. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en inclusief BTW en andere taksen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. Betaling:

5.1. Voor de producten verkocht aan Professionals zal Signpost België bvba, tenzij anders wordt overeengekomen, de producten slechts onder rembours afleveren.

5.2. Ten aanzien van Consumenten en indien niet onder rembours worden afgeleverd zal Signpost België bvba, na de levering, een factuur zenden.

5.3. Alle facturen uitgaande van Signpost België bvba dienen op de zetel van Signpost België bvba betaald te worden binnen de 30 dagen na de factuurdatum en conform de op de factuur vermelde factuurvoorwaarden. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de klant. Betaling zal plaatsvinden zonderaftrek, compensatie of opschorting.

5.4. Facturen die niet op de gestelde vervaldatum betaald worden, leveren van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Het laattijdig betalen van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

5.5. Bij niet betaling behoudt Signpost België bvba zich het recht voor om verdere leveringen of bestellingen stop te zetten. Tevens behoudt Signpost België bvba zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder enige voorgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

6. Aflevering:

6.1. Signpost België bvba zal de producten afleveren op het aan haar opgegeven adres bij de bestelling.

6.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant zelf zorg dragen voor de installatie van de producten.

6.3. Wanneer de klant de producten niet of niet tijdig afneemt, zal Signpost België bvba de klant hiertoe per aangetekend schrijven uitnodigen. Wanneer de klant binnen de acht dagen volgend op deze uitnodiging de producten nog niet in ontvangst heeft genomen, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling ontbonden. Signpost België bvba behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen voor de schade die zij door deze ontbinding zou lijden.

7. Recht op terugzending:

7.1. De Consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave vaneen motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de werkdag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Het desbetreffend product dient dan wel binnen de zeven daarop volgende werkdagen aan Signpost België bvba te worden teruggezonden. Bij gebrek hieraan geeft de Consument onherroepelijk te kennen dat hij de goederen en / of diensten accepteert. Van zodra Signpost België bvba het betreffendeproduct in goede staat ontvangt, zal zij het al betaalde onverwijld terugstorten aan de Consument. Dit artikel is niet van toepassing op downloads van software en software in doos waarvan de verpakking en/of de zegel verbroken. In dit geval geeft de consument niet het recht van de aankoop af te zien.

7.2. Bij verzaking van de aankoop gebeurt de terugzending op kosten van de Consument.

7.3. De Consument kan voormeld verzakingsrecht niet uitoefenen en heeft geen recht om van zijn aankoop af te zien indien de verzegeling van het product door de Consument is verbroken en indien het product niet in de originele en onbeschadigde verpakking wordt teruggezonden.

7.4. Beschadigde producten worden in elk geval niet teruggenomen.

8. Risico:

8.1. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf de levering op het overeengekomen afleveringsadres, ook indien er nadien door Signpost België bvba m.b.t. de producten nog installatie - en reparatie -activiteiten worden verricht.

8.2. Indien de klant in overeenstemming met artikel 7 de producten rechtmatig zou terugzenden naar Signpost België bvba, staat Signpost België bvba vanaf de ontvangst van deze producten opnieuw in voor het risico.

9. Eigendomsvoorbehoud:

9.1. De geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van Signpost België bvba tot op het ogenblik van complete betaling van de verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen intresten.). Tot op dat ogenblik is het de klant uitdrukkelijk verboden over de producten in welke vorm ook te beschikken of te verpanden. De klant is aansprakelijk voor de schade die aan de producten sinds de levering zouden zijn toegebracht. Dit artikel blijft gelden na een eventueel tussengekomen faillissement van de klant.

10. Klachten:

10.1. Alle klachten van welke aard ook dienen Signpost België bvba om geldig te zijn per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum te bereiken. Bij gebreke hieraan worden de producten en de factuur geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Elk protest dient bovendien omstandig tenzij gemotiveerd, bij gebreke waarvan het protest als niet bestaand wordt beschouwd.

10.2. De klant is verplicht de producten bij levering te inspecteren op zichtbare gebreken en niet-conforme levering. Bij gebreke aan onmiddellijk protest, wordt de aansprakelijkheid van Signpost België bvba hiervoor uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Intellectuele eigendom:

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de klant ter beschikking gestelde producten berusten bij Signpost België bvba, dan wel bij een toeleverancier van Signpost België bvba die Signpost België bvba heeft gemachtigd desbetreffende producten aan de klant ter beschikking te stellen.

11.2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden een product van Signpost België bvba of gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren, vertalen, aanpassen, assembleren, de-compileren, namaken, wijzigen, analyseren of reconstrueren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Signpost België bvba.

11.3. Signpost België bvba verklaart dat naar haar weten de door Signpost België bvba geleverde producten geen inbreuk vormen op de territoriaal geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een vordering wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Signpost België bvba, naar haar keuze, o.m. het betreffende Signpost België bvba product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat Signpost België bvba product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door de klant aan Signpost België bvba betaalde prijs.

11.4. De klant is verplicht Signpost België bvba onmiddellijk schriftelijk in kennis testellen van enige aansprakelijkheidstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten, of het verlenen van diensten door Signpost België bvba, een inbreuk zou maken op enig in het territorium geldend intellectueel eigendomsrecht.

11.5. Indien er een procedure zou worden opgestart aangaande een vermeende inbreuk, behoudt Signpost België bvba zich uitdrukkelijk demogelijkheid voor bij uitsluiting de verdediging waar te nemen dan wel enige schikking te treffen. De klant zal in ieder geval zijn medewerking verlenen.

11.6. Signpost België bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens inbreuk als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de klant een product heeft aangepast ongewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Signpost België bvba.

12. Waarborg:

12.1. De waarborg heeft slechts betrekking op de fysische gebreken van de producten en de tussenkomst van Signpost België bvba beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Deze waarborg van Signpost België bvba wordt verleend voor een termijn van 24 maanden.

12.2. Met betrekking tot niet - Signpost België bvba producten is Signpost België bvba tot geen verdere waarborg verplicht dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen, met een maximum van de door Signpost België bvba voor haarproducten verleende waarborgtermijn.

12.3. In het geval nieuwe onderdelen in de producten worden geïnstalleerd gaat met betrekking tot deze onderdelen of de betreffende productengeen nieuwe garantietermijn lopen.

12.4. De klant is zelf geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Signpost België bvba geleverde producten en / of diensten, evenals voor de beveiliging van gegevens welke daarin of daarmee samenhangend worden opgeslagen of gebruikt.

12.5. Ingeval Signpost België bvba m.b.t. een product onderhoud verricht, moet de klantzelf de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat Signpost België bvba daarbij onnodig toegang krijgt tot bestanden en / of informatie die op enigerlei wijze vertrouwelijk van aard zijn. Verder moet de klant er zelf voor zorgen dat voor alle bestanden back-ups werden gemaakt voordat Signpost België bvba onderhoudsactiviteiten verricht.

12.6. De klant moet Signpost België bvba direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan welbeschadigd mocht raken.

12.7. Op de producten aangebrachte merk . En / of herkenningstekens zullen door de klant niet geheel of gedeeltelijk verwijderd of onzichtbaar gemaakt worden.

12.8. De gegeven waarborg vervalt indien derden of de klant zelf reparaties of wijzigingen uitvoeren aan de door Signpost België bvba geleverde zaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Signpost België bvba. Storingen ten gevolge van een slechte installatie door derden of de klantzelf, gebrek aan onderhoud, verkeerd gebruik, vandalisme, overmacht, brand en stormschade en dergelijke meer vallen evenmin onder de geleverde waarborg.

13. Aansprakelijkheid:

13.1. Signpost België bvba is - behoudens eigen opzet - niet aansprakelijk voor enige schade die de Professional of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de producten.

13.2. Signpost België bvba is voorts - behoudens eigen opzet - evenmin aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade, ook niet van derden.

13.3. De vrijwaringsverplichting van Signpost België bvba met betrekking tot gebreken inde geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haarleveranciers. De aansprakelijkheid van Signpost België bvba is alleszins beperkt tot de waarde van de geleverde producten.

13.4. Behoudens in geval van opzet aan de zijde van Signpost België bvba, zal de Professional Signpost België bvba vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten.

13.5. Ten aanzien van Consumenten gelden voorgaande leden slechts met dien verstande dat Signpost België bvba aansprakelijk blijft voor eigen opzet en grove schuld, alsook die van zijn aangestelde.

14. Overmacht:

14.1. Wanneer Signpost België bvba ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

15. Beslag, faillissement, staking van betaling of kennelijk onvermogen:

15.1. Twijfel betreffende de solvabiliteit van de klant geeft Signpost België bvba het recht de betaling van de goederen te vorderen voor de levering. Signpost België bvba behoudt zich eveneens het recht voor de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant. Een tussengekomen faillissement doet geen afbreuk aan het hiervoor vermelde eigendomsvoorbehoud.

16. Wijzigingen:

16.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomsten/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

16.2. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor desbetreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter:

17.1. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. Signpost België bvba behoudt zich het recht voor om het even welk geschil voor gelijk welke andere volgens de wet bevoegde Rechtbank aanhangig te maken. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

18. Aanvullende specifieke voorwaarden: Software

18.1. De software mag enkel gebruikt worden onder de voorwaarden vermeld in de softwarelicentie. Deze zijn in hoofdzaak enkel voor educatief en niet commercëel gebruik.